Statut Miasta Sławkowa


STATUT MIASTA SŁAWKOWA

Jednolity tekst zatwierdzony uchwałą Nr 222/96 Rady Miejskiej w Sławkowie z 30 grudnia 1996 r.
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
uchwałą Nr 287/97 z 17 grudnia 1997 r.,
uchwałą Nr 4/98 z 29 października 1998 r.,
uchwałą Nr 214/2000 z 30 sierpnia 2000 r.,
uchwałą Nr 355/2001 z 24 sierpnia 2001 r.,
uchwałą Nr XLVIII/432/2002 z 24 maja 2002 r.,
uchwałą Nr LI/482/2002 z 20 września 2002 r.
uchwałą Nr XVI/114/03 z 29 grudnia 2003 r.
uchwałą Nr XXV/181/04 z 17 września 2004 r.
uchwałą Nr XXVII/191/04 z 21 października 2004 r.
uchwałą Nr XLII/292/05 z 13 października 2005 r.


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Mieszkańcy miasta Sławkowa stanowią wspólnotę samorządową.

§ 2

Terytorium miasta Sławkowa obejmuje obszar 36,6 km2, określony mapą w skali 1 : 25000, stanowiącą załącznik nr 1 do statutu.

§ 3

Siedzibą organów miasta jest Sławków.

§ 4

Miasto działa poprzez swoje organy na podstawie statutu miasta i postanowień przepisów prawnych, w szczególności:

1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z 1997 r. ze zmianami),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
3) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 poz. 124 ze zmianami),
4) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 198 ze zmianami),
5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 986 ze zmianami).

§ 5

1. Herb miasta przedstawia orła białego w koronie złotej, trzymającego w zaciśnię-tych szponach prawej nogi wagę, w zaciśniętych szponach lewej nogi młotki górnicze. Na piersiach orła znajduje się litera S. Litera S, dziób, szpony, szale wagi i rękojeści młotków są barwy złotej, żeleźce młotków mają barwę czarną. Wizerunek orła znajduje się w polu czerwonym.
2. Herb jest znakiem prawnie chronionym.
3. Komercyjne rozpowszechnianie nazwy miasta i herbu wymaga zgody Burmistrza Miasta.
4. Burmistrz posługuje się metalową, tłoczoną pieczęcią okrągłą zawierającą pośrod-ku herb miasta, a w otoku napis "Burmistrz Miasta Sławkowa".
5. Flagą miasta jest kwadratowy lub prostokątny płat tkaniny w kolorze czerwonym z widniejącym pośrodku wizerunkiem orła jak w herbie miasta.
6. Wzór herbu, flagi i pieczęci zawiera załącznik nr 2 do statutu.

§ 6

1. Miasto posiada osobowość prawną.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów, miasto wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
3. Samodzielność miasta podlega ochronie sądowej.

§ 7

1. Do zakresu działania miasta należą między innymi następujące sprawy, jako zadania własne:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) miejskiego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni miejskiej i zadrzewień,
13) cmentarzy miejskich,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji miasta,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Ustawy mogą nakładać na miasto obowiązek wykonywania innych zadań zleco-nych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i prze-prowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum.
3. Zadania z zakresu administracji rządowej miasto może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
4. Miasto może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz wojewódz-twa na podstawie porozumienia z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział II
WŁADZE MIASTA

Część I - Mieszkańcy miasta.

§ 8

1. Mieszkańcy miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów miasta.
2. W sprawach ważnych dla miasta oraz w przypadkach określonych ustawami mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzenia konsul-tacji określa uchwała Rady Miejskiej.

Część II - Rada Miejska, jej organizacja i tryb pracy.

§ 9

1. Rada Miejska w Sławkowie zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kon-trolnym miasta z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji mieszkańców miasta.

2. Kompetencje i skład Rady określają ustawy oraz niniejszy statut.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 10

1. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:
1) uchwalanie statutu miasta oraz przepisów miejskich,
2) stanowienie o kierunkach działania Burmistrza Miasta, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
3) powoływanie i odwoływanie sekretarza miasta, skarbnika miasta (głównego księgo-wego budżetu), kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy, na wniosek Burmistrza Miasta,
4) uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąga-nych przez Burmistrza w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekra-czającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji, reorganizacji oraz określania formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,
9) określania wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowią-zania,
10) podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumienia,
11) podejmowania uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12) podejmowania uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
13) nadawania honorowego obywatelstwa miasta,
14) stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.
2. Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 10 a.

Rada Miejska na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej mającej charakter konsultacyjny. Powołując Młodzieżową Radę Miejską, Rada nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

§ 11

Do zadań i kompetencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej należy:
1) zwoływanie sesji Rady Miejskiej,
2) przygotowywanie projektu porządku obrad,
3) koordynowanie prac komisji problemowych,
4) sprawne przeprowadzanie sesji Rady Miejskiej,
5) przedstawianie projektów uchwał lub wzywanie wnioskodawcy do ich przedstawiania,
6) informowanie o pracy Rady Miejskiej,
7) reprezentowanie Rady Miejskiej na zewnątrz,
8) dbanie o przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych, postanowień statutu oraz odpowiednich uchwał Rady Miejskiej,
9) pełnienie roli mediacyjnej i rozjemczej w sytuacjach konfliktowych,
10) składanie co najmniej jeden raz w roku lub częściej na wniosek Rady informacji ze swej działalności.

§ 12

1. W celu kontroli działalności Burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych, Rada powołuje komisję rewizyjną określając wnioskiem liczbę członków. Przewodniczący klubów radnych desygnują do komisji przedstawiciela klubu. Pozostałych członków komisji Rada wybiera w głosowaniu tajnym
2. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań, Rada tworzy inne stałe lub doraźne komisje, określając wnioskiem liczbę członków i ustalając ich skład osobowy poprzez wybór i odwołanie członków.

§ 13

Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) "Komisja do spraw budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji", której zakres działania obejmuje sprawy: budżetu i gospodarowania mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej i przestrzennej, inwestycji miejskich, handlu i usług, ochrony środowiska, organizacji ruchu drogowego oraz transportu zbiorowego,
2) "Komisja do spraw oświaty, kultury i spraw społecznych", której zakres działania obejmuje sprawy: oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia i opieki społecznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz współpracy z organizacjami i ze społecznościami lokalnymi innych państw.

§ 14

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1) opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady.
2. Pozostałe postanowienia dotyczące działania Komisji Rewizyjnej zawiera "Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławkowie" stanowiący załącznik nr 3 do statutu.

§ 15

1. Do zadań innych komisji stałych należy:
1) współpraca z Burmistrzem i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady.
2. Zakres działania komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 16

1. Komisje, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy.
2. Członek komisji wyznaczony do opracowania danego zagadnienia otrzymuje imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego komisji, na podstawie którego Burmistrz zleca kompetentnemu pracownikowi Urzędu Miasta udostępnienie dokumentów dotyczących badanego zagadnienia.
3. Posiedzenia komisji zwołuje i przygotowuje propozycje porządku obrad Przewodniczący komisji lub jego zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
4. Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.
5. Komisje mogą opracować "regulamin wewnętrzny komisji", który przedkładają Radzie do akceptacji.
6. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami bez prawa głosowania.

§ 17

1. W skład komisji wchodzą radni.
2. Przewodniczącego każdej komisji wybiera Rada. Zastępcę przewodniczącego komisji oraz sekretarza wybiera w głosowaniu jawnym komisja ze swego grona, o ile jest to niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.
3. Odwołanie z funkcji określonych w ust. 2 dokonuje się w trybie obowiązującym przy wyborze.

§ 18

1. Komisje działają na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Miejską oraz na doraźne zlecenie Rady. Wszystkie komisje przedkładają Radzie Miejskiej sprawozdania ze swej działalności corocznie.
2. Przewodniczący komisji może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Burmistrza, aby ten zwrócił się do instytucji lub osoby posiadającej wiadomości specjalistyczne o odpłatne zaopiniowanie lub opracowanie zleconego zagadnienia.

§ 19

1. Radny jest reprezentantem wyborców, a jego prawem i obowiązkiem jest aktywny udział w pracach Rady.
2. Radny ma obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami, brania udziału w spotkaniach z mieszkańcami, przyjmowania zgłaszanych postulatów i przedstawiania ich organom miasta do rozpatrzenia.
3. Radny ma obowiązek uwzględniania interesów całego miasta.

§ 19 a.

Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 19 b.

Mandatu radnego nie można łączyć:
1) z mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego,
4) z pełnieniem funkcji burmistrza lub jego zastępcy,
5) z pełnieniem funkcji kierownika jednostki organizacyjnej miasta Sławkowa lub jego zastępcy,
6) ze stosunkiem pracy w Urzędzie Miasta Sławkowa.

§ 20

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych o ilości członków nie mniejszej niż trzech.
2. Zespół radnych inicjujący utworzenie klubu radnych zgłasza Przewodniczącemu Rady nazwę proponowanego klubu, jego skład osobowy i ewentualnie regulamin działania.

§ 21

1. Klub radnych wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który jest reprezentantem klubu przed organami miasta, ewentualnie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Udział radnego w pracach klubu jest społeczny.

§ 22

Do kompetencji klubu radnych należy:
1) desygnowanie przedstawiciela klubu do komisji rewizyjnej,
2) przedkładanie na sesji Rady opinii w sprawach będących przedmiotem obrad sesji,
3) zgłaszanie Radzie wniosków oraz projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady.

§ 23

Rada ustala ramowy program działania na okres kadencji oraz roczne plany pracy, w których ustala terminy i główne tematy sesji.

§ 24

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy lub w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
3. O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie członków Rady co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę pierwszego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.
4. Na pisemny wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 liczby członków Rady, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie w każdym czasie. Posiedzenie w tym przypadku powinno odbyć się w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zmiany porządku tego posiedzenia wymagają zgody wnioskodawcy.
5. Materiały dotyczące uchwalania budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania, dostarcza się radnym najpóźniej 14 dni przed sesją.
6. Na wniosek Burmistrza, Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 3 dni przed sesją.
7. Zawiadomienie o sesji powinno być podane również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
8. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia radnych ustnie na posiedzeniu.
9. Pozostałe postanowienia dotyczące działania Rady zawiera regulamin obrad, stanowiący załącznik nr 4 do statutu.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Miejskiej są jawne.
2. Na pierwszym posiedzeniu każdej sesji, Rada ustala porządek obrad oraz dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

§ 26

Burmistrz przedkłada na sesji jeden raz w roku sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

§ 27

1. Porządek obrad powinien zawierać punkt "zapytania i wolne wnioski".
2. W tym punkcie porządku obrad, każdy radny ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udzielają: Przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący poszczególnych komisji, Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza albo wyznaczony pracownik Urzędu Miasta.
3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny może żądać, aby odpowiedź była przedmiotem obrad Rady.
4. Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie "wolne wnioski". Wniosek winien być krótko uzasadniony i przedłożony Przewodniczącemu Rady na piśmie przed rozpoczęciem sesji, ewentualnie złożony do protokołu w trakcie obrad. Wnioski powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.

§ 28

1. Głosowanie tajne stosuje się we wszystkich sprawach określonych w ustawach lub na wniosek Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad bezzwłocznie.

§ 29

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) nazwiska nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłaszanych i przegłoso-wanych wniosków,
7) czas trwania posiedzenia,
8) podpis przewodniczącego i protokolanta.
2. Protokoły z sesji i uchwały Rady numeruje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Nowa numeracja rozpoczyna się z początkiem każdej nowej kadencji rady.

§ 30

1. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 14 dni roboczych po odbyciu ostatniego posiedzenia i przedstawiony Burmistrzowi.
2. Wyciągi z protokołu Burmistrz przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Zasady przechowywania protokołów określają odrębne przepisy.

Część III - Burmistrz Miasta.

§ 31

1. Burmistrz Miasta jest wybierany w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
2. Burmistrz Miasta kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Burmistrz Miasta powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia swojego jednego zastępcę.
4. Odwołanie Burmistrza i wygaśnięcie jego mandatu uregulowane są w art. 28 a - 28 f ustawy o samorządzie gminnym.

§ 32

1. Burmistrz jest organem wykonawczym miasta.
2. Burmistrz Miasta może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta w swo-im imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta.

§ 33

Do zadań Burmistrza Miasta należy wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:
1) zapewnienie realizacji wszystkich spraw, o których stanowi Rada Miejska,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz określanie sposobu ich realizacji,
3) przygotowywanie projektu budżetu,
4) wykonywanie budżetu oraz nadzór nad prawidłową gospodarką finansową miasta zgodnie z obowiązującymi zasadami procedury budżetowej,
5) informowanie mieszkańców miasta w sposób zwyczajowo przyjęty:
- o założeniach projektu budżetu,
- o kierunkach polityki społeczno-gospodarczej miasta,
- o wykorzystaniu środków budżetowych,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
- w zakresie zarządu mieniem, oświadczenie woli w imieniu miasta składa jednoosobowo Burmistrz, albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca samodzielnie lub wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą,
- czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga kontrasygnaty skarbnika miasta lub osoby przez niego upoważnionej,
7) wnioskowanie do Rady Miejskiej w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika oraz sekretarza miasta,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
9) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
- Burmistrz może upoważnić Zastępcę lub innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania w jego imieniu powyższych decyzji,
10) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

§ 34

1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i pełni funkcję jego kierownika.
2. Burmistrz jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

§ 36

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza zgodnie z jego poleceniami i wskazówkami. Zastępca Burmistrza sprawuje funkcję Burmistrza w razie jego nieobecności.

§ 37

Sekretarz Miasta prowadzi sprawy miasta powierzone mu przez Burmistrza Miasta, zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu.

§ 38

1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym z wyboru, zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie Burmistrza określa Rada Miejska w formie uchwały.
3. Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta są pracownikami samo-rządowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.
4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jest pracownikiem samorządowym wykonującym zadania administracji rządowej zlecone ustawowo, powoływanym przez Radę Miejską do pełnienia tej funkcji.
5. Kierownicy referatów Urzędu Miasta, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Koordynator programów kryzysowych i obrony cywilnej oraz Komendant Straży Miejskiej są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania.

§ 39

1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Burmistrzem dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, który pełni funkcje przewidziane w kodeksie pracy dla pracodawcy.
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza, ze Skarbnikiem Miasta, Sekretarzem Miasta, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jako pracownikami samorządowymi, dokonuje Burmistrz Miasta.

§ 40

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.

§ 41

W mieście działa Komisja Dyscyplinarna I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych. Organizację i zasady postępowania przed komisjami określa ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnych wykonuje Urząd Miasta.

§ 42

1. Komisja Dyscyplinarna I instancji składa się z 6 członków orzekających w składach trzyosobowych, wybranych przez Radę w trybie określonym w art. 27 ust. 1 i 2 w/w ustawy.
2. Komisja Dyscyplinarna II instancji składa się z 6 członków wybranych przez Radę w trybie określonym w art. 27 ust. 3 w/w ustawy.

§ 43

W celu wykonywania swoich zadań, Rada Miejska tworzy inne, wyspecjalizowane jednostki pozostające w strukturze organizacyjnej miasta oraz jednostki prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki. Zawiera umowy z innymi gminami, współtworzy związki komunalne lub przystępuje do już istniejących.

§ 44

Jednostkami organizacyjnymi miasta są:
a) zakłady budżetowe:
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Miejski Zakład Budynków Komunalnych,
b) jednostki budżetowe:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejski Zespół Oświaty,
- Miejskie Przedszkole,
- Szkoła Podstawowa,
- Zespół Szkół,
c) instytucje kultury:
- Miejski Ośrodek Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 45

1. Rada może stanowić akty prawa miejscowego. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Akty te ogłaszane są ponadto na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Urząd Miasta prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego, dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

Rozdział II a
JAWNOŚĆ DZIAŁANIA ORGANÓW GMINY

§ 45 a

1. Działalność organów miasta jest jawna.
2. Jawność obejmuje prawo obywateli do:
a) obecności na sesjach Rady Miejskiej oraz na ustalonych rocznym harmonogramem posiedzeniach Komisji Rady,
b) dostępu do protokołów posiedzeń Rady Miejskiej oraz do dokumentacji wynikającej z wykonywania samorządowych zadań publicznych,
c) uzyskiwania informacji o stanie, kierunkach, rozwoju, możliwościach i kondycji gospodarki miasta.

§ 45 b

Prawo dostępu do informacji podlega ograniczeniu:
a) tajemnicą państwową i służbową, której ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
b) innymi ustawami.

§ 45 c

1. Udostępnianie informacji, o których mowa w § 45 a, ust. 2 pkt b i c następuje nieodpłatnie na wniosek osoby zainteresowanej złożony ustnie lub na piśmie.
2. Informacje udostępnia się do wglądu niezwłocznie. W razie konieczności jej opracowania, termin jej udostępnienia ustala się w porozumieniu z wnioskodawcą.
3. Odmowy udzielenia informacji lub przesunięcia terminu jej udostępnienia dokonuje się w formie decyzji, wydanej w terminie 7 dni (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) od dnia złożenia wniosku.

§ 45 d

1. Informacje, o których mowa w § 45 a, ust. 2 pkt b, a także w zakresie terminów sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji Rady, podlegają udostępnieniu w Urzędzie Miasta w siedzibie stanowiska do spraw obsługi Rady Miejskiej, w godzinach pracy urzędu.
2. Informacje wynikające z § 45 a, ust. 2 pkt c podlegają udostępnieniu w Urzędzie Miasta w jednostce organizacyjnej prowadzącej rzeczowo daną sprawę, wskazanej przez Burmistrza Miasta.

Rozdział III
REFERENDUM GMINNE

§ 46

Samoopodatkowanie mieszkańców miasta oraz odwołanie Rady Miejskiej lub Burmistrza przed upływem kadencji może być dokonane tylko w trybie referendum gminnego. Referendum może być przeprowadzone także w innej ważnej dla miasta sprawie, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów miasta

§ 47

1. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
2. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum podejmuje Rada Miejska.

§ 48

1. Dla przeprowadzenia referendum i ustalenia wyników, komisję terytorialną w składzie od 6 do 16 osób powołuje:
1) Wojewódzki Komisarz Wyborczy w sprawie odwołania Rady Miejskiej lub Burmistrza przed upływem kadencji,
2) Rada Miejska w pozostałych sprawach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Rada Miejska może określić "Regulamin komisji terytorialnej.

§ 49

Do zadań komisji terytorialnej należy:
1) powołanie komisji obwodowych w liczbie od 6 do 10 członków, w terminie określonym w "kalendarzu czynności związanych z przeprowadzeniem referendum",
2) zarządzenie wydrukowania odpowiedniej ilości kart do głosowania,
3) nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów odpowiednich ustaw oraz uchwały Rady Miejskiej,
4) udzielanie w razie potrzeby instrukcji i wytycznych komisjom obwodowym,
5) rozpatrywanie skarg na działalność komisji obwodowych,
6) ogłoszenie wyników referendum w lokalach głosowania i siedzibie urzędu miasta oraz przesłanie odpowiedniego obwieszczenia do dziennika urzędowego województwa,
7) przesłanie materiałów z przeprowadzonego referendum Radzie Miejskiej lub Wojewodzie i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 50

Komisja terytorialna na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 51

Komisja obwodowa na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego komisji terytorialnej wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 52

Do zadań komisji obwodowej należy:
1) kontrola prawidłowości wyłożenia spisów wyborców co do miejsca i terminu,
2) przeprowadzenie wyborów w obwodzie głosowania,
3) ustalenie wyników referendum w obwodzie i ich ogłoszenie,
4) przesłanie protokołu wyników referendum i innych materiałów komisji terytorialnej.

§ 53

Osobom wchodzącym w skład komisji terytorialnej i komisji obwodowych przysługują w czasie pełnienia funkcji uprawnienia przewidziane dla członków komisji wyborczych, określone w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

§ 54

Na wniosek komisji terytorialnej Burmistrz zapewni niezbędną obsługę biurową komisji oraz materiały i wyposażenie.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA

§ 55

Miasto prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu miasta.

§ 56

Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

§ 57

1. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz przy udziale Skarbnika Miasta, uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki Rady Miejskiej.
2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Budżet jest uchwalany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi określa Rada Miejska.

§ 58

1. Dochodami miasta są:
1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody miasta,
2) dochody z majątku miasta,
3) subwencja ogólna z budżetu państwa.
2. Dochodami miasta mogą być:
1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
2) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
3) spadki, zapisy i darowizny,
4) inne dochody.

§ 59

Wydatki budżetu nie mogą przekraczać dochodów oraz wpływów z pożyczek krótkoterminowych i obligacji pomniejszonych o dokonane spłaty.

§ 60

1. Uchwały Rady Miejskiej dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania zostaną pokryte.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Miejskiej.

§ 61

1. Za prawidłową gospodarkę finansową miasta odpowiada Burmistrz.
2. Obsługę kasową miasta prowadzi bank wskazany przez Radę odrębną uchwałą z wyłączeniem wskazania na Narodowy Bank Polski.

§ 62

Gospodarka finansowa miasta jest jawna.

§ 63

Rada Miejska może wydawać przepisy miejskie w zakresie zasad zarządu mieniem miasta.

Rozdział V
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 64

Do czasu wydania regulaminów regulujących organizację i działalność jednostek organizacyjnych miasta, stosuje się regulaminy podobnych organów i jednostek, o ile nie są one sprzeczne z ustawami i niniejszym statutem.

§ 65

Zmiana statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o zmianie statutu. Zmiana wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale.

§ 66

W sprawach nie uregulowanych statutem stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

Załącznik nr 3
do Statutu Miasta Sławkowa

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Sławkowie

Rozdział I - Postępowanie ogólne

§ 1

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja dokonuje kontroli z punktu interesu miasta i jej mieszkańców uwzględniając kryterium legalności, gospodarności i rzetelności .
4. Komisja bada i ocenia na zlecenie Rady materiały z kontroli działania Burmistrza i jednostek organizacyjnych miasta, dokonywanych przez inne podmioty. Dotyczy to także materiałów z kontroli zewnętrznej.

Rozdział II - Zadania kontrolne

§ 2

1. W pracach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz bez prawa udziału w głosowaniu zaproszone osoby. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie komisji:
- Radnych spoza komisji;
- osoby powołane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.
2. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 1 ust. 3. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody modą być wykorzystane dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne oświadczenia kontrolowanych.
4. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest:
- zapewnić niezbędne warunki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli;
- przedłożyć na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli;
- umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów kontrolowanego podmiotu;
- udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień na żądanie kontrolujących.
5. W razie konieczności zabezpieczenia i istnienia obawy utraty dowodów, występować do Burmistrza o wydanie stosownych zarządzeń.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności, o której mowa w ust. 4, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia kontrolującym pisemnego wyjaśnienia.
7. Kontrolujący zobowiązany jest do zachowania tajemnicy co do uzyskanych informacji i okoliczności ujawnionych w trakcie kontroli do chwili podpisania protokołu pokontrolnego.
8. Zawiadomienie organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
9. W przypadku utrudniania kontroli bądź nie przedłożenia żądanych przez komisję dokumentów, opóźniania pracy komisji, komisja ma prawo złożyć wniosek do Rady Miejskiej i Burmistrza o wyciągnięcie konsekwencji służbowych.
10. O przeprowadzonej kontroli jednostki organizacyjnej miasta, komisja powiadamia Burmistrza oraz kierownika danej jednostki.
11. Kontrole przeprowadza co najmniej trzech członków komisji wyznaczonych przez Przewodniczącego lub jego zastępcę zgodnie z ustalonym przez komisję trybem.
12. Przed zakończeniem kontroli lub badania i ostatecznym opracowaniem wniosków, członkowie komisji nie udzielają informacji o swojej pracy kontrolnej.

§ 3

1. Czynności kontrolne kończą się sporządzeniem protokołu. Komisja przekazuje po jednym egzemplarzu protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i kierownikowi kontrolowanej jednostki, który zobowiązany jest w ciągu 14 dni przedstawić na piśmie Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko w danej sprawie. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza wyrażenie zgody na treść protokołu.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia wnioski z przeprowadzonych kontroli lub badania na najbliższej sesji Rady Miejskiej celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska.

Rozdział III - Zadania opiniodawcze

§ 4

1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przedkłada opinię i wniosek na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji przesyła za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania od Burmistrza.

§ 5

Komisja opiniuje wniosek o odwołanie Burmistrza z przyczyny innej, niż określona w § 4.

§ 6

Komisja wydaje opinię w sprawach określonych w uchwałach Rady.

Rozdział IV - Podsumowania końcowe

§ 7

1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działań komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do Przewodniczących innych Komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
3. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną, stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu.
4. Przewodniczący Rady Miejskiej zapewni koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewniając skuteczność działania.

Załącznik nr 4
do Statutu Miasta Sławkowa

Regulamin obrad Rady Miejskiej w Sławkowie

§ 1
Regulamin określa tryb pracy Rady Miejskiej w Sławkowie, zwanej dalej Radą.
§ 2
1. Rada działa na sesjach oraz za pośrednictwem komisji i radnych.
2. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców miasta zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 3
1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady, jej komisji oraz instytucji samorządowych, w skład których został wybrany lub do których został desygnowany.
2. Radni, których osobiście lub bezpośrednio dotyczy rozstrzygnięcie, powinni powstrzymać się od udziału w pracach Rady i komisji.
§ 4
1. Rada odbywa swe sesje zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy lub w przypadkach określonych w § 24 ust. 4 Statutu.
2. Sesje zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
3. Projekt porządku obrad przygotowuje przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem.
§ 5
1. Na sesję zapraszani są przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta, którzy mają głos doradczy w przypadkach rozważania kwestii związanych z interesem tych jednostek.
2. W sesjach mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miasta wyznaczeni przez Burmistrza oraz przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad, którzy za zgodą przewodniczącego sesji mogą referować sprawy i udzielać wyjaśnień.
§ 6
Rada może obradować w obecności co najmniej połowy ustawowego składy Rady.
§ 7
1. Sesję Rady Miejskiej otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady, wiceprzewodniczący lub wskazana przez przewodniczącego osoba z grona radnych.
2. Po otwarciu obrad, przewodniczący sesji stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
3. W razie stwierdzenia braku kworum, przewodniczący wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady.
4. Po stwierdzeniu prawomocności, przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad Rady.
5. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny. Rada wprowadza zmianę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
6. Po ewentualnym uzupełnieniu porządku obrad, Rada zatwierdza porządek w głosowaniu jawnym.
§ 8
1. Na sesji (z ewentualnym wyłączeniem sesji zwołanych zgodnie z § 24 ust. 4 Statutu) w porządku obrad powinno być uwzględnione składanie przez radnych interpelacji.
2. W zależności od charakteru sprawy będącej przedmiotem interpelacji, Burmistrz Miasta lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi pod koniec sesji lub w terminie 14 dni pisemnie na adres składającego interpelację z powiadomieniem Rady Miejskiej.
3. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady Miejskiej włącza do porządku obrad następnej sesji sprawę rozpatrzenia odpowiedzi, jakiej udzielono na jego interpelację.
- 2 -

§ 9
1. Radni zobowiązani są do zwięzłej formy wypowiedzi;
2. Radny może zabierać głos odnośnie jednego punktu obrad sesji dwukrotnie (nie licząc wniosków formalnych);
3. Prowadzący obrady może czynić pod adresem mówcy uwagi dotyczące tematu, formy i czasu jego wypowiedzi.
4. Prowadzącemu obrady przysługuje prawo odbierania dyskutantowi głosu, po uprzednim zwróceniu uwagi, w przypadku kiedy wystąpienie zakłóca porządek obrad.
5. Radni nie mogą podejmować spraw, które zostały zamknięte na sesji bądź rozstrzygnięte udzieleniem absolutorium Burmistrzowi, o ile nie zostały ujawnione nie znane dotąd okoliczności sprawy.
§ 10
Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zwykła większość głosów oznacza więcej głosów "za" niż "przeciw"; bezwzględna większość głosów występuje wtedy, gdy głosów "za" oddało więcej niż 50 % głosujących.
§ 11
1. W głosowaniu tajnym wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok słowa "za" lub w kratce obok słowa "przeciw". Niepostawienie znaku w żadnej kratce (głos ważny bez dokonania wyboru) jest równoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Postawienie znaków "x" w obu kratkach powoduje nieważność głosu.
2. Jeżeli w głosowaniu personalnym ilość kandydatów:
1) jest mniejsza lub równa ilości wybieranych osób, o wyborze decyduje większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw", o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
2) jest większa od ilości wybieranych osób, o wyborze decyduje
- większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw", o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej,
- kolejność otrzymania największej ilości głosów "za" (w razie równej ilości głosów "za" uniemożliwiającej stwierdzenie wyboru, głosowanie należy przeprowadzić po raz drugi w odniesieniu do kandydatów z równą ilością głosów "za").
3. W przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2, głos jest nieważny jeżeli znak "x" postawiony został w kratkach obok słowa "za" przy większej ilości kandydatów niż ilość wybieranych osób.".
§ 12
1. Do przeprowadzenia wyborów tajnych wybiera się w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miejskiej w Sławkowie.
3. W przypadku głosowania w sprawach personalnych kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż obecnych na sesji radnych.
5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z wynikiem głosowania.
6. Karty z oddanymi głosami i protokołem głosowania przechowuje się wraz z protokołem z sesji.
§ 13
1. Obliczanie głosów w głosowaniu jawnym przeprowadza prowadzący obrady, ewentualnie przy pomocy wyznaczonych przez siebie osób.
§ 14
1. Prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością w sprawie formalnej.

- 3 -

2. Przedmiotem wniosku w kwestii formalnej mogą być następujące sprawy:
- naruszenie statutu miasta lub innych przepisów prawa,
- odroczenie dyskusji i zdjęcie danego tematu z porządku obrad,
- zamknięcie dyskusji i przystąpienie do podjęcia uchwały,
- zamknięcie listy mówców,
- ograniczenie czasu wystąpień mówców,
- stwierdzenie braku kworum,
- utajnienie głosowania,
- przeliczanie głosów,
- odroczenie sesji.
3. Radni rozstrzygają o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i maksimum jednego głosu przeciw.
§ 15
Prawo do zabierania głosu poza kolejnością przysługuje przewodniczącym komisji Rady w zakresie tematyki prac danej komisji.
§ 16
1. Prawo do wypowiedzi na sesjach przysługuje zaproszonym gościom i publiczności, chyba że Rada postanowi inaczej.
2. Goście zaproszeni do danego tematu sesji mogą zabierać głos w tym temacie dwukrotnie, nie licząc odpowiedzi na zadawane pytania.
3. Mieszkańcy, zaproszeni przedstawiciele organizacji politycznych czy społecznych oraz zakładów pracy mogą zabierać głos tylko w ramach punktu "interpelacje i wnioski".
4. Osoby, które w wyniku zamknięcia listy mówców nie zostały dopuszczone do głosu, mogą złożyć pisemnie proponowaną wypowiedź do protokołu lub właściwej komisji Rady.
§ 17
W przypadku zakłócania porządku sesji, prowadzący obrady może wydać zarządzenie porządkowe od ustnego upomnienia do nakazania opuszczenia sali obrad przez poszczególne osoby.
§ 18
1. Radni nieobecni na sesji winni przedstawić Przewodniczącemu Rady Miejskiej usprawiedliwienie, nie później jednak niż na najbliższej sesji.
2. Radni zobowiązani są powiadomić Przewodniczącego Rady Miejskiej o planowanej nieobecności na sesji.
§ 19
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje prowadzący obrady.
Informacja wytworzona przez:
Renata Hauzer , w dniu:  25‑06‑2008 12:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185
, w dniu:  25‑06‑2008 12:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2011 10:18:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie