Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sławkowie

Urząd Miasta w Sławkowie Rynek 1, 41-260 Sławków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sławkowie Rynek 1, 41-260 Sławków, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sławkowa został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sławkowie Rynek 1, 41-260 Sławków jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie dostępności jest Renata Kuzia.
 • E-mail: koordynator@slawkow.pl
 • Telefon: 32 260 99 69

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miasta Sławkowa z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Urząd Miasta Sławkowa nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Miasta Sławkowa niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Miasta Sławkowa odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miasta Sławkowa nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Urząd Miasta Sławkowa

Rynek 1

41-260 Sławków

lub za pomocą e-mail:um@slawkow.pl.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Budynek: Urząd Miasta, Rynek 1 41-260 Sławków

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od płyty Rynku oraz od parkingu z tyłu budynku.

Do wejścia od płyty Rynku prowadzą schody.

Do wejścia od parkingu z tyłu budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i oznaczone pomieszczenie na parterze budynku do przyjęcia interesantów.

Możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu z tyłu budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miasta, ul. Łosińska 1 41-260 Sławków

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Łosińskiej.

Do wejścia prowadzą schody.

Możliwość skorzystania ze schodołazu dostosowanego do schodów zewnętrznych budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Zainstalowany i oznaczony dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze i oznaczone pomieszczenie na parterze budynku.

Możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku (w wyznaczonym pomieszczeniu).

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miasta, Mały Rynek 10 41-260 Sławków

Do budynku prowadzi 1 wejście: od Małego Rynku 10.

Do wejścia prowadzi ścieżka poprzedzona schodami.

Nie ma podjazdu ani możliwości skorzystania ze schodołazu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miasta, ul. Okradzionowska 29B 41-260 Sławków

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Okradzionowskiej.

Do wejścia głównego prowadzi schodek z podjazdem dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Zainstalowany i oznaczony dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy bramie przed budynkiem.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek parterowy, w budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (zakaz wjazdu na teren przy budynku).

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dotyczy wszystkich budynków: Urzędu Miasta w Sławkowie

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków Urzędu.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta w Sławkowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poprzez złożenie druku w sekretariacie Urzędu Miasta w Sławkowie, pokój nr 11.

Formularz dostępny na stronie: BIP UM Sławków http://bip.slawkow.pl/bipkod/003/006

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑03‑2023 12:01:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie