Kompetencje Rady Miejskiej


Kompetencje Rady Miejskiej

Rada Miejska w Sławkowie jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji mieszkańców.

Zadania i obowiązki Rady Miejskiej dotyczą przede wszystkim:
- Uchwalania statutu miasta oraz przepisów miejskich;
- Stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta, przyjmowania sprawozdań z jego działalności oraz ustalania jego wynagrodzenia;
- Powoływania i odwoływania Sekretarza i Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu), kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy, na wniosek Burmistrza Miasta;
- Uchwalania budżetu miasta, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu;
- Uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- Uchwalania programów gospodarczych;
- Podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
- Podejmowania uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę;
6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza;
8. tworzenia, likwidacji, reorganizacji oraz określania formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym;
- Określania wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
- Podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumienia;
- Podejmowania uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
- Podejmowania uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
- Nadawania honorowego obywatelstwa miasta;
- Stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.Rada Miejska kontroluje także działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Poza tym na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej mającej charakter konsultacyjny.
Informacja wytworzona przez:
Jadwiga Porębska , w dniu:  02‑12‑2014 11:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Czyż
email: redakcjabip@slawkow.pl tel.:(32) 29 31 552 wew. 200 fax: (32) 29 31 252
, w dniu:  02‑12‑2014 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2014 11:57:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie