Podatki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 42 ustway z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 31 zezmianami; ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291), Rada Miejska uchwałami Nr XXIX/198-204/04 z dnia 26 listopada 2004 r. uchwaliła na 2005 rok stawki podatków: od nieruchomości (oraz zwolnienia od tych podatków), od środków transportowych i od posiadania psów, stawki opłat: targowych oraz administracyjnych, a także określiła wzory formularzy i deklaracji podatkowych.

Podatek od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m kw. pow. 0,47zł
2) od budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m kw. pow. 17,55zł
  • od nowo wybudowanych budynków, w których rozpoczęło się działalność gospodarczą w 2003 r.
za 1 m kw. pow. 14,04zł
  • od nowo wybudowanych budynków, w których rozpoczęło się działalność gospodarczą w 2004 r.
za 1 m kw. pow. 12,28zł
  • od nowo wybudowanych budynków, w których rozpoczęło się działalność gospodarczą w 2005 r.
za 1 m kw. pow. 10,53zł
3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za 1 m kw. pow. 3,58zł
4) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m kw. pow. 5,92zł
5) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnejstatutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku puublicznego za 1 m kw. pow. 3,29zł
6) od budowli 2 % ic
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m kw. pow. 0,64zł
b) pozostałych za 1 m kw. pow. 0,07zł


1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości (oprócz zwolnień ustawowych):
a) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
b) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji i stowarzyszeń kultury, sportu, turystyki, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia oraz gminnych jednostek i zakładów budżetowych.
2. Zwolnieniao których mowa w ust. 1 nie obejmuują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zwalnianie z podatków osób fizycznych następowało będzie po rozpatrzeniu wniesionego podania tylko w uzasadnionych przypadkach umotywowanych trudną sytuacją materialną. Podania można składać po tewrminie płatności każdej raty podatku (czyli po 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada).

Podatek od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 618zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 823zł
powyżej 9 ton - poniżej 12 ton 1204zł

2) od samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

a - oś jedna z zawieszeniem pneumatycznym,
b - inny system zawieszenia osi,
a [zł] b [zł]
dwie osie nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 1389 1698

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 1440 1800

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 1574 1955

nie mniej niż 15 ton 1800 2109
trzy osie nie mniej niż 15 ton i mniej niż 17 ton 1131 2212

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 1183 2212

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1492 2212

nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton 1544 2212

nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton 1677 2212

nie mniej niż 25 ton 1800 2212
cztery osie i więcej nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1183 2212

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 1240 2212

nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1544 2212

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 2292 2452,80

nie mniej niż 31 ton 1653,68 2452,80

3)odciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1233zł
4)odciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

a - oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
b - inny system zawieszenia osi
a [zł] b [zł]
dwie osie nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 823 1729

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1029 1718

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 1173 1718

nie mniej niż 31 ton 1412,33 1937,76
trzy osie nie mniej niż 12 ton i mniej niż 36 ton 1246,03 1830,48

nie mniej niż 36 ton i mniej niż 40 ton 1379 2368,25

nie mniej niż 40 ton 1800 2548,65


5)

od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą do 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłacznie z zdiałalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od 7 ton i poniżej 12 ton 1029zł

6)

od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wylącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

a - oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
b - inny system zawieszenia osi
a [zł] b [zł]
jedna oś nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 926 1389

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1029 1389

nie mniej niż 25 ton 1235 1389
dwie osie nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 823 1389

nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 876 1389

nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton 946 1389

nie mniej niż 38 ton 1492 1749


Podatek od posiadania psa - 26zł rocznie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84)
podatnikami podatku od posiadania psow są osoby fizyczne posiadające psy.
Podatek od posiadania psów płatny jest w kasie Urzędu Miasta, Rynek 1 lub na konto Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. o/Sosnowiec, nr konta 92 1020 2498 0000 8102 0025 6933 bez wezwania w terminie do
30 czerwca roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie
do 24 dni od wejścia w posiadanie psa w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy roku podatkowego.
Do zapłaty podatku zobowiązani są podatnicy będący w posiadaniu psa z wyjątkiem:

  • osób posiadających psy będące pomocą dla osób niewidomych lub dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe,
  • osób posiadających psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo,
  • od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędników konsularnych.
    (Art. 13, ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

Informacja wytworzona przez:
Aneta Szlęzak-Wójcik , w dniu:  25‑06‑2008 12:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  25‑06‑2008 12:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2011 12:43:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie