Kompetencje Rady Miejskiej


Rada Miejska w Sławkowie jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji mieszkańców.
Zadania i obowiązki Rady Miejskiej dotyczą przede wszystkim:

 • Uchwalania statutu miasta oraz przepisów miejskich;
 • Stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta, przyjmowania sprawozdań z jego działalności oraz ustalania jego wynagrodzenia;
 • Powoływania i odwoływania Sekretarza i Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu), kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy, na wniosek Burmistrza Miasta;
 • Uchwalania budżetu miasta, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu;
 • Uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Uchwalania programów gospodarczych;
 • Podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • Podejmowania uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;

 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;

 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;

 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;

 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę;

 6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;

 7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza;

 8. tworzenia, likwidacji, reorganizacji oraz określania formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;

 9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym;

  • Określania wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

  • Podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumienia;

  • Podejmowania uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

  • Podejmowania uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;

  • Nadawania honorowego obywatelstwa miasta;

  • Stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Rada Miejska kontroluje także działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Poza tym na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej mającej charakter konsultacyjny.

Informacja wytworzona przez:
Jadwiga Porębska , w dniu:  10‑12‑2010 12:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  10‑12‑2010 12:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2011 13:41:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie