Komisje Rady Miejskiej


Komisje Rady Miejskiej

Rada ze swojego grona powołuje następujące komisje stałe do określonych zadań:

a) Komisja Rewizyjna

b) Komisja ds. budżetu, gospodarki komunalnej i inwestycji

c) Komisja ds. oświaty, kultury i spraw społecznych

Wyboru przewodniczących komisji dokonuje rada w głosowaniu jawnym

lub (tajnym na wniosek radnych).

Wyboru składu osobowego poszczególnych komisji dokonuje rada w głosowaniu jawnym na podstawie indywidualnych deklaracji radnych do pracy w komisji.

Wiceprzewodniczącego komisji wybierają i odwołują członkowie komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Komisja liczy do 5 osób.


Komisje rady podlegają wyłącznie radzie gminy, w całym zakresie swojej działalności, przedkładając jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.


Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w szczególności:

- opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem

w zakresie kompetencji komisji,

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

- stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,

- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez radę, burmistrza miasta, inne komisje oraz spraw przekładanych przez członków komisji,

- kontrola jednostek organizacyjnych gminy i jednostek pomocniczych gminy w zakresie kompetencji danej komisji


Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności burmistrza miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Rada może zlecić komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań. Zakres działania

i kompetencji oraz skład osobowy komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu. Komisje doraźne składają sprawozdanie ze swej działalności po zakończeniu pracy. Po przyjęciu sprawozdania przez radę i stwierdzeniu, że komisja wykonała swoje zadanie, rada uznaje komisję za rozwiązaną.


Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania przez:

a) wspólne posiedzenia komisji

b) udostępnianie własnych opracowań i analiz

c) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.


Komisje działają na posiedzeniu oraz poprzez swoich członków badających na miejscu poszczególne sprawy. Komisje podejmują rozstrzygnięcie w formie opinii i wniosków przedkładanych radzie. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu i bez prawa do diety, Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby, jeżeli z wnioskiem o takie wysłuchanie wystąpi przewodniczący rady, informując o tym przewodniczącego komisji.


Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. Przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji zapewniając przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów. Posiedzenie komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję na podstawie zatwierdzonego przez Radę planu pracy lub jej przewodniczącego. Rada gminy może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie pracy. Komisja jest zobowiązana przedstawić radzie gminy sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej 1 raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie rady. Posiedzenia są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej 50% członków komisji. O terminie i miejscu posiedzenia komisji zawiadamiani są również przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy oraz burmistrz miasta. W czasie nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący komisji. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Odpowiedzi na wnioski komisji, burmistrz miasta lub upoważniony przez niego pracownik udziela na najbliższej sesji lub pomiędzy sesjami w formie pisemnej.

Obsługę kancelaryjną każdej komisji prowadzi pracownik Urzędu Miasta odpowiadający merytorycznie za określone zadania komisji. Burmistrz Miasta wyznacza osoby do obsługi kancelaryjnej w formie zarządzenia.

Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- stwierdzenie prawomocności,

- porządek obrad

- streszczenie wystąpień,

- treść wniosków poddanych pod głosowanie,

- wyniki głosowania,

- treść przyjętych projektów uchwał komisji,

- kolejny numer, datę, miejsce posiedzenia.

Na następnym posiedzeniu komisji protokół winien być odczytany i po uwzględnieniu ewentualnych uwag przyjęty przez komisję. Po przyjęciu przez komisję protokół podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.

Informacja wytworzona przez:
Renata Hauzer , w dniu:  10‑12‑2010 12:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2012 13:50:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive