Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP


Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Urzędu Miasta Sławkowa reguluje:
> Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek, którym można się posiłkować o udostępnienie informacji publicznej, znajduje się w dole strony. Jednakże forma wniosku jest dowolna. Należy pamiętać również, iż celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy.
Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania.


Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Sławkowa - Sekretariat (I piętro, pokój nr 11) tel. (32) 29 32 552.

Wnioski można także składać za pomocą telefaksu, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres um@slawkow.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
 

Plik doc Klauzula informacyjna
28‑05‑2018 10:15:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Janik , w dniu:  11‑09‑2008 14:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
LTC LTC
email: in@slawkow.pl tel.:508189185 fax: admin
, w dniu:  11‑09‑2008 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2018 10:15:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie