Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej użytkownikami, informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) 

Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania są m.in.. jednostki sektora finansów publicznych.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miasta Sławkowa , w celu ich ponownego wykorzystywania:

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sławkowa http://bip.slawkow.pl

2) udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta (np. zamieszczona w serwisie internetowym Miasta Sławkowa, zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji)

3) udostępniona na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

  •  dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisie internetowym Miasta Sławkowa, zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji:

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego pochodzącą od Urzędu Miasta Sławkowa jest zobowiązany w tym zakresie do:

1) poinformowania o pochodzeniu (źródle) informacji sektora publicznego,

2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji sektora publicznego przez Urząd Miasta Sławkowa,

3) poinformowania o czasie pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Miasta Sławkowa,

4) poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

 

  •  dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium,

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa wart. 21 ust. 2 ustawy

Wniosek do Urzędu Miasta Sławkowa można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.)

Wniosek można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie: http://bip.slawkow.pl/bipkod/003/003/017/002

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie, wnioskodawca zawiadamiany jest o przyczynach opóźnienia oraz terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia.

Urząd Miasta Sławkowa, po rozpatrzeniu wniosku:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

3)składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Urząd Miasta Sławkowa, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy.

Urząd Miasta Sławkowa może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdy tworzenie informacji sektora publicznego, ich przetwarzanie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Urząd Miasta może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Od decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm..), z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Urząd Miasta Sławkowa nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób,

2) szkody spowodowane przez dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

Plik doc Klauzula informacyjna
28‑05‑2018 10:11:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marta Sekuła , w dniu:  11‑12‑2012 08:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Czyż
email: redakcjabip@slawkow.pl tel.:(32) 29 31 552 wew. 200 fax: (32) 29 31 252
, w dniu:  11‑12‑2012 08:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2018 10:12:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie